قاعدة but و so

رسم ارتفاع و قاعده ی مثلث دارای زاویه باز. با کیفیت 480p

2023-02-05
    الحجاج بن يوسف الثقفي و غزالة
  1. 3,692 بازدید
  2. حرکت قاعده به بالا
  3. So am I (I am happy too
  4. أي ما أغباها من قصة
  5. 1) Shark is very dangerous, but it kills people
  6. 2) Yesterday was a holiday, so the school was closed
  7. Ever since I was a child, I have been afraid of dogs